O mladinskem stanovanju

Mladinsko stanovanje v sklopu projekta »Socialna vključenost«

ZGNL ima znotraj svojih organizacijskih enot tudi dom. Namenjen je otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami na področju komunikacije: gluhim in naglušnim, tistim z govorno-jezikovnimi motnjami in tistim z avtističnimi motnjami. Ti otroci oziroma mladostniki obiskujejo katerega od vzgojno-izobraževalnih programov na osnovni ali srednji šoli. V dom so nastanjeni, ker stanujejo več kot 25 km stran od ZGNL ali ker jim domače razmere ne omogočajo dovolj dobrega okolja (v materialnem in socialnem smislu) za pripravo na delo za šolo.

Dom mora otrokom in mladostnikom zagotoviti dobre objektivne pogoje: urejen prostor, zdravo prehrano, individualno učno pomoč, učenje za življenje.

Projekt »Socialna vključenost« je ZGNL dal priložnost, da mladostnikom, ki zaključujejo šolanje v ZGNL (predzadnji ali zadnji letnik izobraževalnega programa srednje šole) nudi samostojno življenje in delo v mladinskem stanovanju.

Mladinsko stanovanje se nahaja na robu Ljubljane, blizu ZGNL. Je v lasti MOL in zanj plačujemo neprofitno najemnino. Bivanje omogoča petim mladostnikom. Vsako šolsko leto naredimo razpis za prosta mesta v stanovanju. Med zainteresiranimi mladostniki strokovni delavci, ki vodimo in smo odgovorni za projekt »Socialna vključenost«, izberemo tiste, ki bi se, po našem mnenju, optimalno vključili med stanovalce mladinskega stanovanja in za katere menimo, da bi jim taka oblika življenja in dela omogočila osebnostno rast v smeri neodvisnega življenja človeka s posebnimi potrebami, za čas, ko bo zapustil varno in predvidljivo življenje v instituciji.

V mladinskem stanovanju zagotavljamo prisotnost strokovnega delavca nekaj ur na teden: za svetovanje, pomoč in supervizijo mladostnikom. Mladostniki so se dolžni vključiti v dva modula (po 30 ur na leto): čustveno opismenjevanje in mladinske delavnice. Mladostniki prispevajo nekaj sredstev mesečno za nakup hrane, ki jo samostojno pripravijo: en topli obrok na dan: na ta način se učimo odgovornega ravnanja z hrano in z denarjem. Seveda samostojno skrbijo za čistočo prostorov, oblačil, osebno higieno in odgovorno izrabo svojega prostega časa. V primeru nespoštovanja hišnega reda ali šolske neuspešnosti mora mladostnik stanovanje zapustiti.

Mladinsko stanovanje je del projekta »Socialna vključenost« za katerega si želimo, da bi v prihodnje postal formalna oblika in možnost vključitve in bivanja za vse mladostnike, ki zaključujejo vzgojno-izobraževalne programe v ZGNL in si tega želijo.

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

S projektom socialna vključenost so se nam odprle nove možnosti, ki jih v okviru šolskega sistema, do sedaj nismo imeli.Projekt nam omogoča drugačno izvajanje različnih vsebin, ob in  izven šolskega prostora. Njegovo inovativnost sporoča dejstvo, da so vse vsebine in pristope ter načine izvajanja projekta, oblikovali naši sodelavci, ki so vrhunski strokovnjaki na področju dela z gluhimi, naglušnimi, dijaki z govorno jezikovno motnjo in dijaki z motnjami avtističnega spektra.Samo na ta način smo bili lahko prepričani, da bo projekt v svojem šest letnem izvajanju na koncu zgodba o uspehu in temelj za spremembe in dopolnitve v šolskem kurikulu.Z modulskim sistemom izvajanja izbranih vsebin, bomo dosegli:

  • da bo do naši učenci in dijaki, lažje premagovali težave, ki jih imajo zaradi svojih primanjkljajev v šolskem sistemu,
  • da bodo nadgradili svoja znanja na različnih področjih,
  • da se bodo funkcionalno in čustveno opremili za življenje v polnočutnem svetu,
  • in da bodo ne glede na njihove posebne potrebe, enakovredno konkurirali na zahtevnem trgu dela.

Vem, da smo si s sodelavci zadali visoke cilje, vendar samo inovativnost in stalni razvoj, peljeta v napredek in spremembe.

Vodja projekta SSVLO

mag. Matevž Stanovnik prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

KONTAKT

Koordinator in vodja mladinskega stanovanja:

mag. Valerija Janhar Černivec

valerija.janhar.cernivec@zgnl.si

Vodja projekta Socialna vključenost:

mag. Matevž Stanovnik

matevz.stanovnik@zgnl.si

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ:

»Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dostopnost